JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL PRODI PAI 2016/2017

 

JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2016/2017
FAKULTAS : TARBIYAH, PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) SUNAN GIRI BOJONEGORO
NO HARI WAKTU MATA KULIAH SMT PENGAWAS R
1 SENIN 13.00 – 14.15 Bhs. Indonesia I/A Ida Fauziyatin Nisa’, M.Pd.I R.15
16-Jan Bhs. Indonesia I/B Dr. Imroatul Azizah, M. Ag. R.16
2017 Bhs. Indonesia I/C Aya Mamlu’ah, S.Sos.I, M.Pd.I R.5
Bhs. Indonesia I/D Ulva Badi’ Rahmawati, M.Pd.I R.6
Fiqh 3 Mawaris III/A M. Jauharul Ma’arif, M.Pd.I R.7
Fiqh 3 Mawaris III/B Hamidatun Nihayah, M.Th.I R.8
Fiqh 3 Mawaris III/C H. Ahmad Hafifi, Lc. MA R.9
Fiqh 3 Mawaris III/D Su’udin Aziz, M.Pd.I R.10
Metodologi Penelitian Pendidikan V/A Drs. M. Masjkur, M.Pd.I R.2
Metodologi Penelitian Pendidikan V/B Dr. Hj. Sri Minarti, M.Pd.I R.3
Metodologi Penelitian Pendidikan V/C Drs. H. Chafidz Affandi, M.Pd.I R.4
14.15 – 15.30 Al-Qur’an 1 I/A Ulfa, M.Pd.I R.15
Al-Qur’an 1 I/B H. Ahmad Hafifi, Lc. MA R.16
Al-Qur’an 1 I/C M. Jauharul Ma’arif, M.Pd.I R.5
Al-Qur’an 1 I/D Dr. Imroatul Azizah, M. Ag. R.6
Fisafat Islam III/A H. Yogi Prana Izza, Lc. MA R.7
Fisafat Islam III/B Ida Fauziyatin Nisa’, M.Pd.I R.8
Fisafat Islam III/C H. Ahmad Hafifi, Lc. MA R.9
Fisafat Islam III/D Drs. M. Masjkur, M.Pd.I R.10
Psikologi Islam V/A Aya Mamlu’ah, S.Sos.I, M.Pd.I R.2
Psikologi Islam V/B Ulva Badi’ Rahmawati, M.Pd.I R.3
Psikologi Islam V/C Drs. H. Anas Yusuf, M.Pd.I R.4
15.45 – 17.00 Pengantar Filsafat I/A H. Ahmad Hafifi, Lc. MA R.15
Pengantar Filsafat I/B H. Yogi Prana Izza, Lc. MA R.16
Pengantar Filsafat I/C Dr. Hj. Sri Minarti, M.Pd.I R.5
Pengantar Filsafat I/D Drs. M. Masjkur, M.Pd.I R.6
Psikologi Perkembangan III/A Ulva Badi’ Rahmawati, M.Pd.I R.7
Psikologi Perkembangan III/B Aya Mamlu’ah, S.Sos.I, M.Pd.I R.8
Psikologi Perkembangan III/C Drs. H. Chafidz Affandi, M.Pd.I R.9
Psikologi Perkembangan III/D Dr. Imroatul Azizah, M. Ag. R.10
Model & Strategi Pembelajaran PAI V/A Drs. H. Anas Yusuf, M.Pd.I R.2
Model & Strategi Pembelajaran PAI V/B Ida Fauziyatin Nisa’, M.Pd.I R.3
Model & Strategi Pembelajaran PAI V/C Su’udin Aziz, M.Pd.I R.4
2 SELASA 13.00 – 14.15 Aswaja 1 I/A Su’udin Aziz, M.Pd.I R.15
17-Jan Aswaja 1 I/B Saeful Anwar, S. Hum., M.Fil.I R.16
2017 Aswaja 1 I/C Drs. H. Chafidz Affandi, M.Pd.I R.5
Aswaja 1 I/D Ulva Badi’ Rahmawati, M.Pd.I R.6
Tafsir Tarbiyah III/A Hamidatun Nihayah, M.Th.I R.7
Tafsir Tarbiyah III/B Dr. H. Mundzar Fahman, MM R.8
Tafsir Tarbiyah III/C Ulfa, M.Pd.I R.9
Tafsir Tarbiyah III/D H. Ahmad Manshur, MA R.10
Sejarah Pendidikan Islam V/A M. Romadhon Habibullah, M.Pd.I R.2
Sejarah Pendidikan Islam V/B Risma Dwi Arisona, M.Pd. R.3
Sejarah Pendidikan Islam V/C M. Jauharul Ma’arif, M.Pd.I R.4
2 SELASA 14.15 – 15.30 Akhlaq Tasawuf I/A Drs. H. Chafidz Affandi, M.Pd.I R.15
17-Jan Akhlaq Tasawuf I/B M. Romadhon Habibullah, M.Pd.I R.16
2017 Akhlaq Tasawuf I/C Hamidatun Nihayah, M.Th.I R.5
Akhlaq Tasawuf I/D H. Ahmad Manshur, MA R.6
Sejarah Peradaban Islam 2 III/A Saeful Anwar, S. Hum., M.Fil.I R.7
Sejarah Peradaban Islam 2 III/B Drs. M. Masjkur, M.Pd.I R.8
Sejarah Peradaban Islam 2 III/C Su’udin Aziz, M.Pd.I R.9
Sejarah Peradaban Islam 2 III/D Risma Dwi Arisona, M.Pd. R.10
Psikologi Belajar V/A Ulva Badi’ Rahmawati, M.Pd.I R.2
Psikologi Belajar V/B M. Jauharul Ma’arif, M.Pd.I R.3
Psikologi Belajar V/C Ulfa, M.Pd.I R.4
15.45 – 17.00 Ilmu Kalam I/A Dr. H. Mundzar Fahman, MM R.15
Ilmu Kalam I/B M. Romadhon Habibullah, M.Pd.I R.16
Ilmu Kalam I/C Drs. M. Masjkur, M.Pd.I R.5
Ilmu Kalam I/D Ulva Badi’ Rahmawati, M.Pd.I R.6
Logika Mantiq III/A H. Ahmad Manshur, MA R.7
Logika Mantiq III/B Risma Dwi Arisona, M.Pd. R.8
Logika Mantiq III/C Drs. H. Agus Huda, S.Pd., M.Pd. R.9
Logika Mantiq III/D Saeful Anwar, S. Hum., M.Fil.I R.10
Bimbingan Konseling V/A Drs. H. Chafidz Affandi, M.Pd.I R.2
Bimbingan Konseling V/B Su’udin Aziz, M.Pd.I R.3
Bimbingan Konseling V/C Hamidatun Nihayah, M.Th.I R.4
3 RABU 13.00 – 14.15 IAD, IBD, ISD I/A H. Yogi Prana Izza, Lc. MA R.15
18-Jan IAD, IBD, ISD I/B Drs. H. Chafidz Affandi, M.Pd.I R.16
2017 IAD, IBD, ISD I/C Ahmad Farid Utsman, M.Pd.I R.5
IAD, IBD, ISD I/D Drs. H. Anas Yusuf, M.Pd.I R.6
Studi Hadits * III/A Hamidatun Nihayah, M.Th.I R.7
Studi Hadits * III/B Dr. Hj. Sri Minarti, M.Pd.I R.8
Studi Hadits * III/C H. Ahmad Manshur, MA R.9
Studi Hadits * III/D Dr. H. Mundzar Fahman, MM R.10
Metode Pembelajaran PAI 2 V/A M. Romadhon Habibullah, M.Pd.I R.2
Metode Pembelajaran PAI 2 V/B H. Ahmad Hafifi, Lc. MA R.3
Metode Pembelajaran PAI 2 V/C M. Jauharul Ma’arif, M.Pd.I R.4
14.15 – 15.30 Fiqh/Ushul Fiqh I/A H. Ahmad Hafifi, Lc. MA R.15
Fiqh/Ushul Fiqh I/B Drs. H. Chafidz Affandi, M.Pd.I R.16
Fiqh/Ushul Fiqh I/C Hamidatun Nihayah, M.Th.I R.5
Fiqh/Ushul Fiqh I/D Drs. H. Agus Huda, S.Pd., M.Pd. R.6
Pendidikan Luar Sekolah III/A Ahmad Farid Utsman, M.Pd.I R.7
Pendidikan Luar Sekolah III/B M. Romadhon Habibullah, M.Pd.I R.8
Pendidikan Luar Sekolah III/C Risma Dwi Arisona, M.Pd. R.9
Pendidikan Luar Sekolah III/D Su’udin Aziz, M.Pd.I R.10
Materi PAI SMP SMA* V/A H. Ahmad Manshur, MA R.2
Materi PAI SMP SMA* V/B Drs. M. Masjkur, M.Pd.I R.3
Materi PAI SMP SMA* V/C H. Yogi Prana Izza, Lc. MA R.4
15.45 – 17.00 Pengantar Psikologi I/A Drs. M. Masjkur, M.Pd.I R.15
Pengantar Psikologi I/B H. Ahmad Hafifi, Lc. MA R.16
Pengantar Psikologi I/C M. Romadhon Habibullah, M.Pd.I R.5
Pengantar Psikologi I/D Su’udin Aziz, M.Pd.I R.6
3 RABU 15.45 – 17.00 Ilmu Pendidikan III/A Dr. Hj. Sri Minarti, M.Pd.I R.7
18-Jan Ilmu Pendidikan III/B Dr. H. Mundzar Fahman, MM R.8
2017 Ilmu Pendidikan III/C Hamidatun Nihayah, M.Th.I R.9
Ilmu Pendidikan III/D Drs. H. Anas Yusuf, M.Pd.I R.10
Pengembangan Kurikulum PAI* V/A M. Jauharul Ma’arif, M.Pd.I R.2
Pengembangan Kurikulum PAI* V/B Drs. H. Agus Huda, S.Pd., M.Pd. R.3
Pengembangan Kurikulum PAI* V/C Ahmad Farid Utsman, M.Pd.I R.4
4 KAMIS 08.00 – 09.15 Bahasa Arab * A1 H. Shofa Robbani, Lc. MA R.2
19-Jan Bahasa Arab * A2 Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc. MA R.3
2017 Bahasa Arab * B1 H. Ahamad  Hafifi, Lc., MA R.4
Bahasa Arab * B2 Miftahul Mufid, M.Pd.I R.7
Bahasa Arab * C1 Nurul Musyafa’ah, S.S., M.Pd.I R.8
Bahasa Arab * C2 Devi Eka Diantika, M.Pd.I R.9
13.00 – 14.15 Pendidikan Karakter Anti Korupsi VII/A Dr. H. Mundzar Fahman, MM R.2
Pendidikan Karakter Anti Korupsi VII/B H. Ahmad Manshur, MA R.3
Pendidikan Karakter Anti Korupsi VII/C Drs. H. Anas Yusuf, M.Pd.I R.4
14.15 – 15.30 Masailul Fiqh VII/A H. Ahmad Manshur, MA R.2
Masailul Fiqh VII/B Drs. H. Agus Huda, S.Pd., M.Pd. R.3
Masailul Fiqh VII/C Dr. H. Mundzar Fahman, MM R.4
15.45 – 17.00 Profesi Keguruan VII/A Drs. H. Agus Huda, S.Pd., M.Pd. R.2
Profesi Keguruan VII/B Dr. H. Mundzar Fahman, MM R.3
Profesi Keguruan VII/C H. Ahmad Manshur, MA R.4
5 JUMAT 13.00 – 14.15 P A R VII/A Dr. Hj. Sri Minarti, M.Pd.I R.2
20-Jan P A R VII/B Drs. H. Anas Yusuf, M.Pd.I R.3
2017 P A R VII/C H. Yogi Prana Izza, Lc. MA R.4
14.15 – 15.30 Desain & Perenc. Pemb. PAI VII/A Drs. H. Anas Yusuf, M.Pd.I R.2
Desain & Perenc. Pemb. PAI VII/B Dr. Hj. Sri Minarti, M.Pd.I R.3
Desain & Perenc. Pemb. PAI VII/C H. Yogi Prana Izza, Lc. MA R.4

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *